Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba
Alzheimerova choroba detail

Co je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je nejčastější typ demence, která se projevuje ztrátou nervových buněk a kognitivních funkcí. Jedná se o progresivní onemocnění, které se zhoršuje v čase a v současnosti neexistuje žádný lék, který by ji vyléčil.

Příznaky Alzheimerovy choroby:

Diagnostika Alzheimerovy choroby:

Neexistuje žádný specifický test pro diagnostiku Alzheimerovy choroby. Lékař provede fyzické a neurologické vyšetření a zhodnotí pacientovu anamnézu a kognitivní funkce. Může také nařídit zobrazovací vyšetření mozku a krevní testy.

Léčba Alzheimerovy choroby:

V současné době neexistuje žádný lék, který by Alzheimerovu chorobu vyléčil. Existují však léky, které mohou zpomalit progresi choroby a zmírnit symptomy. Důležitá je také psychosociální péče o pacienty a jejich pečovatele.

Rizikové faktory Alzheimerovy choroby:
 • Věk
 • Genetické faktory
 • Rodinná anamnéza Alzheimerovy choroby
 • Nízká úroveň vzdělání
 • Zdravotní stav (např. vysoký krevní tlak, cukrovka)
Prevence Alzheimerovy choroby:

Neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak předcházet Alzheimerově chorobě. Existují však zdravé návyky, které mohou snížit riziko vzniku:

 • Udržování zdravé váhy
 • Pravidelná fyzická aktivita
 • Zdravá strava
 • Dostatek spánku
 • Sociální aktivita
 • Trénink mozku
Často kladené otázky k Alzheimer chorobě:

Alzheimerova choroba se obvykle dělí do tří fází:

1. Mírná fáze:

 • Ztráta krátkodobé paměti
 • Obtížné učení a zapamatování si nových informací
 • Změny nálad a chování
 • Zhoršení úsudku a rozhodování
 • Obtížné plnění složitých úkolů

V této fázi si pacienti obvykle uvědomují své problémy s pamětí a kognitivními funkcemi. Mohou se cítit frustrovaní a úzkostní.

2. Středně těžká fáze:

 • Výraznější ztráta paměti a kognitivních funkcí
 • Obtížné rozpoznávání známých osob a předmětů
 • Dezorientace v čase a prostoru
 • Potíže s řečí a vyjadřováním
 • Změny osobnosti
 • Potřeba asistence s každodenními činnostmi

V této fázi pacienti obvykle ztrácejí soběstačnost a vyžadují pomoc s péčí o sebe.

3. Těžká fáze:

 • Ztráta schopnosti komunikovat
 • Neschopnost se pohybovat bez asistence
 • Ztráta kontroly nad tělesnými funkcemi
 • Změny spánkového režimu
 • Velmi omezená interakce s okolím

V této fázi pacienti vyžadují 24hodinovou péči a pomoc s veškerými aktivitami.

Péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou:

Domácí péče:

 • Péče o pacienta v domácím prostředí je náročná, ale pro mnoho pacientů a jejich rodin je preferovanou volbou.
 • Důležitá je organizace a dostupnost podpůrných služeb.
 • Existují různé organizace a programy, které nabízí pomoc a podporu pečovatelům.

Domovy pro seniory:

 • Domovy pro seniory poskytují pacientům s Alzheimerovou chorobou 24hodinovou péči a podporu.
 • Personál domova pro seniory je vyškolen na péči o pacienty s demencí.
 • Domovy pro seniory nabízí různé aktivity a programy, které stimulují pacienty a zlepšují jejich kvalitu života.

Specializovaná zařízení:

 • Specializovaná zařízení se zaměřují na péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.
 • Nabízí komplexní péči a terapii, která je přizpůsobena individuálním potřebám pacientů.
 • Personál specializovaných zařízení je specializovaný na péči o pacienty s demencí.

Další možnosti péče:

 • Denní stacionáře: Nabízí pacientům s Alzheimerovou chorobou během dne aktivity a péči.
 • Odlehčovací služby: Poskytují dočasnou péči o pacienty, aby si pečovatelé mohli odpočinout.
 • Terapie: Existují různé typy terapie, které mohou pacientům s Alzheimerovou chorobou pomoci s pamětí, kognicí a komunikací.

Webové stránky:

Knihy:

 • Alzheimerova choroba: Praktická příručka pro pacienty a jejich pečovatele od MUDr. Davida Veverky
 • Žít s Alzheimerovou chorobou od Mgr. Evy Kůtové
 • Demence: Co to je a jak s ní žít od PhDr. Iva Pondělíčka

Časopisy:

 • Alzheimer & My (časopis České alzheimerovské společnosti)
 • Zdraví a život
 • Senior

Organizace:

Informační linky:

 • Česká alzheimerovská společnost: 800 100 444
 • Národní ústav duševního zdraví: 284 016 666

Můžete se také obrátit na svého lékaře, který vám poskytne další informace a rady.