Demence
Demence detail

Co je demence?

Demence je obecný termín pro pokles kognitivních funkcí, který je natolik závažný, že ovlivňuje každodenní život. Není to specifická choroba, ale spíše souhrnný název pro skupinu symptomů. Demence se nejčastěji vyskytuje u starších osob, ale může postihnout i mladší lidi.

Příznaky demence:

Typy demence:
 • Alzheimerova choroba: Nejčastější typ demence.
 • Vaskulární demence: Demence způsobená cévními mozkovými příhodami.
 • Lewyho tělísková demence: Demence charakterizovaná Lewyho tělísky v mozku.
 • Frontotemporální demence: Demence postihující čelní a spánkové laloky mozku.
Diagnostika demence:

Neexistuje žádný specifický test pro diagnostiku demence. Lékař provede fyzické a neurologické vyšetření a zhodnotí pacientovu anamnézu a kognitivní funkce. Může také nařídit zobrazovací vyšetření mozku a krevní testy.

Léčba demence:

Neexistuje žádný lék, který by demenci vyléčil. Existují však léky, které mohou zpomalit progresi choroby a zmírnit symptomy. Důležitá je také psychosociální péče o pacienty a jejich pečovatele.

Rizikové faktory demence:
 • Věk
 • Genetické faktory
 • Rodinná anamnéza demence
 • Nízká úroveň vzdělání
 • Zdravotní stav (např. vysoký krevní tlak, cukrovka)
Prevence demence:

Neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak předcházet demenci. Existují však zdravé návyky, které mohou snížit riziko vzniku:

 • Udržování zdravé váhy
 • Pravidelná fyzická aktivita
 • Zdravá strava
 • Dostatek spánku
 • Sociální aktivita
 • Trénink mozku
Často kladené otázky k demenci:

Fáze demence se obvykle dělí do tří:

1. Mírná fáze:

 • Ztráta krátkodobé paměti
 • Obtížné učení a zapamatování si nových informací
 • Změny nálad a chování
 • Zhoršení úsudku a rozhodování
 • Obtížné plnění složitých úkolů

V této fázi si pacienti obvykle uvědomují své problémy s pamětí a kognitivními funkcemi. Mohou se cítit frustrovaní a úzkostní.

2. Středně těžká fáze:

 • Výraznější ztráta paměti a kognitivních funkcí
 • Obtížné rozpoznávání známých osob a předmětů
 • Dezorientace v čase a prostoru
 • Potíže s řečí a vyjadřováním
 • Změny osobnosti
 • Potřeba asistence s každodenními činnostmi

V této fázi pacienti obvykle ztrácejí soběstačnost a vyžadují pomoc s péčí o sebe.

3. Těžká fáze:

 • Ztráta schopnosti komunikovat
 • Neschopnost se pohybovat bez asistence
 • Ztráta kontroly nad tělesnými funkcemi
 • Změny spánkového režimu
 • Velmi omezená interakce s okolím

V této fázi pacienti vyžadují 24hodinovou péči a pomoc s veškerými aktivitami.

Důležité je poznamenat, že průběh demence se u jednotlivých pacientů liší. Někteří pacienti mohou procházet fázemi rychleji než jiní. Existují i ​​varianty demence, které se liší svými symptomy a průběhem.

Doporučuje se obrátit se na lékaře, pokud máte obavy z demence u sebe nebo u někoho z vašich blízkých. Čím dříve je diagnostikována, tím dříve se může zahájit léčba a péče, která může zpomalit progresi choroby a zlepšit kvalitu života pacientů.

Možnosti péče o pacienty s demencí:

Domácí péče:

 • Péče o pacienta v domácím prostředí je náročná, ale pro mnoho pacientů a jejich rodin je preferovanou volbou.
 • Důležitá je organizace a dostupnost podpůrných služeb.
 • Existují různé organizace a programy, které nabízí pomoc a podporu pečovatelům.

Domovy pro seniory:

 • Domovy pro seniory poskytují pacientům s demencí 24hodinovou péči a podporu.
 • Personál domova pro seniory je vyškolen na péči o pacienty s demencí.
 • Domovy pro seniory nabízí různé aktivity a programy, které stimulují pacienty a zlepšují jejich kvalitu života.

Specializovaná zařízení:

 • Specializovaná zařízení se zaměřují na péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.
 • Nabízí komplexní péči a terapii, která je přizpůsobena individuálním potřebám pacientů.
 • Personál specializovaných zařízení je specializovaný na péči o pacienty s demencí.

Další možnosti péče:

 • Denní stacionáře: Nabízí pacientům s demencí během dne aktivity a péči.
 • Odlehčovací služby: Poskytují dočasnou péči o pacienty, aby si pečovatelé mohli odpočinout.
 • Terapie: Existují různé typy terapie, které mohou pacientům s demencí pomoci s pamětí, kognicí a komunikací.

Důležité je zvolit péči, která je nejvhodnější pro pacienta i jeho rodinu. Je důležité zvážit individuální potřeby pacienta, jeho fázi choroby, dostupné finanční prostředky a dostupnost podpůrných služeb.

Doporučuje se obrátit se na lékaře, sociálního pracovníka nebo jinou odbornou pomoc, která vám pomůže s výběrem vhodné péče.

Zde je několik dalších zdrojů informací:

Webové stránky:

Knihy:

 • Alzheimerova choroba: Praktická příručka pro pacienty a jejich pečovatele od MUDr. Davida Veverky
 • Žít s Alzheimerovou chorobou od Mgr. Evy Kůtové
 • Demence: Co to je a jak s ní žít od PhDr. Iva Pondělíčka

Časopisy:

 • Alzheimer & My (časopis České alzheimerovské společnosti)
 • Zdraví a život
 • Senior

Organizace:

Informační linky:

 • Česká alzheimerovská společnost: 800 100 444
 • Národní ústav duševního zdraví: 284 016 666

Můžete se také obrátit na svého lékaře, který vám poskytne další informace a rady.